Gubalowka View Zakopane Mountains Poland

Magic winter scene to the mountains from the Gubalowka in Zakopane Poland

Magic winter scene to the mountains from the Gubalowka in Zakopane Poland

Leave a Reply